login
Palotarkastus
Palotarkastuksella valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset. Lisäksi huolehditaan, että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun säädöksien ja määräysten edellyttämällä tavalla. Tarkastuksen yhteydessä annetaan tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskevaa neuvontaa.

Asuinrakennuksiin ja niihin palo- ja henkilöturvallisuuden kannalta rinnastettaviin kohteisiin suoritetaan palotarkastus pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Nykyinen tarkastusväli on viisi vuotta

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Valvontasuunnitelma_2020.pdf

Palovaarojen tunnistaminen

Pelastuslain 379/2011 42 §:n mukaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi pelastuslaitoksen tulee toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä kunnan, muun julkisyhteisön ja näiden palveluksessa olevan henkilöstön kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Lain pykälä velvoittaa viranomaisia, kunnan työntekijöitä ja muissa julkisissa palvelutehtävissä työskenteleviä ilmoittamaan havaitusta ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusuhasta alueen pelastusviranomaiselle. Ohessa olevan oppaan avulla pyritään levittämään tietoa ilmoitusvelvollisuudesta sekä toimimaan apuvälineenä eri toimijoille palonvaarojen ja muiden onnettomuusuhkien kartoitukseen ja tunnistamiseen.

Palovaarojen ja muiden onnettomuusuhkien tunnistaminen ja niistä ilmoittaminen.pdf