login
Käsitteet
Tässä liitteessä tarkoitetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä laitteistoja, jotka voivat olla toteutettu kiinteistössä seuraavasti:
• paloilmoitinlaitteisto
• paloilmoitin- ja sammutuslaitteisto
• sammutuslaitteisto hätäkeskusyhteydellä
• jokin edellä mainituista ja näiden lisäksi automaattinen savunpoistolaitteisto.

Automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta sekä laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen. Automaattinen paloilmoitin muodostuu ilmoitinkeskuksesta, teholähteestä, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, hälyttimistä ja automaattisesta ilmoituksen siirtojärjestelmästä.

Erheellinen paloilmoitus on pelastuslaitoksen tarkistus- ja varmistustehtävä paloilmoittimella varustettuun kiinteistöön, jossa ei ole tarvetta pelastustehtäviin. Paloilmoittimen haltija on yhteisö, yritys tai luonnollinen henkilö, jolla on hallintaoikeus paloilmoittimeen. Paloilmoittimen haltijan on pidettävä paloilmoitin jatkuvasti toimintakuntoisena. Paloilmoittimen liittämiseksi hätäkeskuksen valvontaan paloilmoittimen haltijan on tehtävä liittymisilmoitus hätäkeskukseen.

Paloilmoittimen hoitaja on laitekohtaisesti nimetty ja koulutettu. Paloilmoittimen hoitaja toimii usein myös paloilmoittimen yhteyshenkilönä ja kiinteistön edustajana. Hänelle on nimetty tarvittavat varahenkilöt ja heille on annettu tarvittavat tiedot laitteiston käytöstä.