login
Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen (pelastuslain 48§:n perusteella) tietyille alueille laatima asiakirja, jossa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Pelastuslaissa asetettuja vaatimuksia tarkennetaan sisäministeriön asetuksessa erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015) sekä sisäministeriön ohjeessa ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta (13/2016).


Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslain mukaan laadittava mm. alueille, joilla on vaarallisten kemikaalien tai räjähteiden käsittelyä tai varastointia harjoittava tuotantolaitos, josta toiminnanharjoittajan tulee laatia turvallisuusselvitys tai vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 32§:n mukainen järjestelyratapiha. Pelastuslaitoksen on laadittava ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan sekä muiden viranomaisten kanssa ja sitä laadittaessa on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä.


Pirkanmaan pelastuslaitos on laatinut yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa alueemme kohteisiin ulkoiset pelastussuunnitelmat, joissa on huomioitu vaarallisten aineiden aiheuttamat suuronnettomuudet ja niiden laaja-alaiset vaikutukset väestöön ja ympäristöön. Väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot on koottu kunkin toiminnanharjoittajan osalta turvallisuustiedotteisiin ja niiden tulee olla jatkuvasti väestön saatavilla ainakin pelastuslaitoksella ja pelastuslaitoksen Internetsivuilla.


Lisätietoja voi tiedustella numerosta 03-565612 (Tilannekeskus).

 

 

 

Turvallisuustiedotteet

Ulkoisiin pelastussuunnitelmiin liittyvät turvallisuustiedotteet sekä asukkaille tarkoitetut turvallisuusohjeet kootaan tälle sivulle jaoteltuna laatimisvelvollisten yritysten mukaan.

Kemira Chemicals, Äetsä
Kemira Chemicals Äetsä turvallisuustiedote
Ohje kaasuvaaran varalta


VR Cargo Viinikan ratapiha, Tampere
Viinikan ratapiha, Turvallisuustiedote Viinikan ratapihan lähiympäristön asukkaille
 

2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO

Liite 5a PARVSTO_Turvallisuustiedote_Suomi 2018.pdf

Liite 5b PARVSTO_Turvallisuustiedote_Ruotsi 2018.pdf

 

Neste Oyj, Nokia

Turvallisuustiedote Nokia 2016

 

Oy Forcit Ab, Nokia

Tiedote Forcit Nokia.pdf

 

Neste Oyj, Pirkkala

Turvallisuustiedote Pirkkala 2016

 

Tampereen Sähkölaitos Oy, Naistenlahden Voimalaitos

Turvallisuustiedote Naistenlahti 2017.pdf

 

Nokian renkaat

Turvallisuustiedote Nokian Renkaat 2020.pdf